Super User
Template (ตรี) ยกร่าง และ วิพากษ์ อ่านรายละเอียด Template (...
Super User
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุ...
Super User
TQF 3 แก้ไขล่าสุด 26 ก.ค. 2559 อ่านรายละเอียด...
       ปฎิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี     ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 -ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (สายครู) (อ่านรายละเอียด) -ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (อ่านรายละเอียด)       ภาคการศึกษาที่ 2/2560 -ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (สายครู)(แก้ไข) (อ่านรายละเอียด) -ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (อ่านรายละเอียด) -ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(ฉบับปรับปรุง) (อ่านรายละเอียด)    --------------------------------------------------------------- ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 -ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (สายครู) อ่านรายละเอียด   -ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2559 อ่านรายละเอียด   -ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ อ่านรายละเอียด  ภาคการศึกษาที่ 2/2559 -ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2559(สายครู) อ่านรายละเอียด -ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2559 อ่านรายละเอียด -ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2559 (ฉบับปรับปรุง) อ่านรายละเอียด ภาคฤดูร้อน -ปฎิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 อ่านรายละเอียด ---------------------------------------------------------------     ปีการศึกษา 2555 ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555  อ่านรายละเอียด ปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 อ่านรายละเอียด ปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 (ฉบับปรับปรุง) อ่านรายละเอียด  ปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 อ่านรายละเอียด ปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 อ่านรายละเอียด -------------------------------------------------------------------------- ปีการศึกษา 2557 ปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 อ่านรายละเอียด ปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที 2/2557 อ่านรายละเอียด ปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) อ่านรายละเอียด ปฎิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2557 อ่านรายละเอียด ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2557(ฉบับปรับปรุง) อ่านรายละเอียด ปฎิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2557(ฉบับปรับปรุง) อ่านรายละเอียด ----------------------------------------------------------------------- ปีการศึกษา 2558-ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2558 อ่านรายละเอียด -ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2558  สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (สายครู) อ่านรายละเอียด -ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2558 อ่านรายละเอียด    -ปฎิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2558 อ่านรายละเอียด -----------------------------------------------------------------------       ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์ให้การศึกษาฯ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี   ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555  อ่านรายละเอียด ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 (ฉบับปรับปรุง)  อ่านรายละเอียด ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556  อ่านรายละเอียด          
รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 1.รับสมัครนักศึกษาเข้าภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โดยการรับตรง(ระยะที่ 2)(อ่านเพิ่มเติม) 2.รับโครงการพิเศษ ภาค กศ.ปบ. (อ่านเพิ่มเติม) ** คลิกเพื่อรับสมัคร **
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (ดูรา...
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 ตุลาคม 2560 (ดูรายชื...
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 (ดูรายชื่อ) ...
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Co...

 

                

      งานบริการอาจารย์และนักศึกษา                       งานบริการหลักสูตร                                     งานประกันคุณภาพ  

 

ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ 18 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้องประชุมไพลิน
ชมภาพ ...
งานถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารบริการวิชาการ (ตึกดินสอ) โดยมีพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและถวายพระพร โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี
ชมภาพ ...
งานสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชรำลึกฯ 3 ธันวาคม 2556 ณ อาคารตึกดินสอ
ชมภาพ ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 23-25 ต.ค. 56
ชมภาพ ...

เนื้อหาล่าสุด