ประวัติหน่วยงาน

DSC01281  ชื่อหน่วยงาน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
  ที่ตั้ง  
          อาคาร 9   ชั้นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   หมู่ 4 บ้านพุพระ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  
 
 
ประวัติความเป็นมา
                สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางที่ดำเนินงานการให้บริการและสนับสนุนในด้านวิชาการและการ จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เดิมใช้ชื่อว่าแผนกทะเบียนและวัดผล เป็น แผนกหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี ต่อมามหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร  2 ปี (หลังอนุปริญญา) เพิ่มขึ้นทั้งภาคปกติและโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร ประจำการ (กศ.บป.) รวมทั้งมีภารกิจด้านต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้งานบริหารของวิทยาลัย(ใน ขณะนั้น) เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัย ใหม่ แผนกทะเบียนและวัดผลจึงเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักส่งเสริมวิชาการ มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาและอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการฝ่ายวิชาการ โดยมี ฝ่ายต่าง ๆ 6 ฝ่าย ดังนี้
1.  ฝ่ายเลขานุการ
2.  ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
3.  ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
4.  ฝ่ายหอสมุด
5.  ฝ่ายเอกสารและตำรา
6.  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
 
จากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  มีผลให้วิทยาลัยครูกาญจนบุรีเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบัน
ราชภัฏกาญจนบุรี และในปี พ.ศ.2540 ได้มีการปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการจึงเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักทะเบียนและประมวลผล
            ต่อมาในปีการศึกษา 2542 ได้กลับมาใช้ชื่อสำนักส่งเสริมวิชาการอีกครั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ลงวันที่ 27 กันยายน 2542 สำนักส่งเสริมวิชาการได้แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
1.  สำนักงานเลขานุการ
2.  ส่วนงานทะเบียนนักศึกษา
3.  ส่วนงานหลักสูตรและแผนการเรียน
4.  ส่วนงานประมวลผล
 
เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14   มิถุนายน 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักส่งเสริมวิชาการได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยแบ่งส่วนราชการภายใน คือ“สำนักงานผู้อำนวยการ” ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้
1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป                              4.  ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
2.  ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน        3.  ฝ่ายประมวลผล
3.  ฝ่ายพัฒนาวิชาการ                          6.  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 
         ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในระดับงาน โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบประกาศการแบ่งส่วนราชการระดับงาน  เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน  2550  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แบ่งส่วนราชการระดับงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการ เป็น 3 งาน คือ
1.  งานบริหารทั่วไป (รวมกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา)
2.  งานบริการการศึกษา (ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียนรวมกับฝ่ายพัฒนาวิชาการ)
3.  งานทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายทะเบียนและวัดผลรวมกับฝ่ายประมวลผล)
 
 DSC01285                   DSC01281