ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา    

สนับสนุนวิชาการ  บริหารโปร่งใส  ใส่ใจมาตรฐาน  บริการเป็นเลิศ

 

วิสัยทัศน์ 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมุ่งสู่มาตรฐาน พัฒนางาน และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

พันธกิจ      

  1. เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานให้บริการด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการรับเข้าศึกษา
  2. เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมผลการศึกษา การประมวลผลการศึกษา จัดเก็บรวบรวมระเบียนผลการศึกษาทะเบียนประวัตินักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้การรวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเป็นฐาน

 

 

     service1              service2       service3