ลิงค์ที่น่าสนใจ

ska

 

sms

 

kpr

   

estudent2

 

data

 

TQF

ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ สวท.

ระดับ มากที่สุด - 25%
ระดับ มาก - 50%
ระดับ ปานกลาง - 18.8%
ระดับ พอใช้ - 6.3%
ระดับ ควรปรับปรุง - 0%

Total votes: 16

ท่านต้องการทราบข่าวสารด้านใดมากที่สุดจาก สวท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - 30.8%
ข่าวอบรม/สัมนา - 7.7%
ข่าววิชาการ - 46.2%
อื่นๆ - 15.4%

Total votes: 13

งานบริการอาจารย์และนักศึกษา


 

การขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา                                                

การขอย้ายสถานศึกษา หรือโอนสภาพนักศึกษา

การขอรับเอกสารรับรองการศึกษา เช่น ใบรายงานผลการศึกษา ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

เป็นต้น 

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติ เช่น ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ เป็นต้น 

การขอบัตรลงทะเบียนฉบับใหม่ 

การขอลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. 

การขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 

การขอกลับเข้าเรียนและการจองวิชาเรียน 

การขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

การขอรับประกาศนียบัตร/อนุปริญญาบัตร/ปริญญาบัตร 

การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

การแจ้งตารางสอบซ้อน