งานบริการอาจารย์และนักศึกษา


 

การขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา                                                

การขอย้ายสถานศึกษา หรือโอนสภาพนักศึกษา

การขอรับเอกสารรับรองการศึกษา เช่น ใบรายงานผลการศึกษา ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

เป็นต้น 

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติ เช่น ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ เป็นต้น 

การขอบัตรลงทะเบียนฉบับใหม่ 

การขอลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. 

การขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 

การขอกลับเข้าเรียนและการจองวิชาเรียน 

การขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

การขอรับประกาศนียบัตร/อนุปริญญาบัตร/ปริญญาบัตร 

การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

การแจ้งตารางสอบซ้อน