งานประกันคุณภาพ


การประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน                                               

จัดทำรายงานการประชุมต่าง ๆ

งานบริหารทั่วไป

 4 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ