ลิงค์ที่น่าสนใจ

ska

 

sms

 

kpr

   

estudent2

 

data

 

TQF

ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ สวท.

ระดับ มากที่สุด - 25%
ระดับ มาก - 50%
ระดับ ปานกลาง - 18.8%
ระดับ พอใช้ - 6.3%
ระดับ ควรปรับปรุง - 0%

Total votes: 16

ท่านต้องการทราบข่าวสารด้านใดมากที่สุดจาก สวท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - 30.8%
ข่าวอบรม/สัมนา - 7.7%
ข่าววิชาการ - 46.2%
อื่นๆ - 15.4%

Total votes: 13

งานบริการหลักสูตร


 button11ฟอร์มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

              (คลิกดาวน์โหลด) 


  button2แม่แบบ(Template) TQF ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  TQF 2 รายละเอียดของหลักสูตร และการกำหนดผลการเรียนรู้ฯ 

    TQF 2 (ปริญญาตรี ทั่วไป)  แก้ไขล่าสุด  2560  อ่านรายละเอียด

     TQF 2 (ปริญญาตรีครุศาสตร์ 5 ปี)  แก้ไขล่าสุด  2560  อ่านรายละเอียด   

     TQF 2 (บัณฑิตศึกษา)  แก้ไขล่าสุด  28 ก.พ. 2560 อ่านรายละเอียด(ป.โท) , อ่านรายละเอียด(ป.เอก) 

   การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อ่านรายละเอียด


  button3TQF 3 รายละเอียดของรายวิชา

     TQF 3 แก้ไขล่าสุด 26 ก.ค. 2559 อ่านรายละเอียด


  button4สมอ.08

    การปรับปรุงแก้ไขหลักสุูตร (อ่านรายละเอียด) 


 button5แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาหลักสูตร (ป.ตรี โท เอก)

      แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี อ่านรายละเอียด 

      แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท อ่านรายละเอียด

      แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก อ่านรายละเอียด 


 button6Template  ยกร่าง และ วิพากษ์

     Template (ตรี) ยกร่าง และ วิพากษ์ อ่านรายละเอียด

     Template (โท เอก) ยกร่าง และ วิพากษ์ อ่านรายละเอียด


 button7หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 

      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 (อ่านรายละเอียด)

              หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554

      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 (อ่านรายละเอียด)


 button8เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (TQF) พ.ศ.2558

     1.แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 (อ่านรายละเอียด)

     2.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 (อ่านรายละเอียด)

     3.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (อ่านรายละเอียด)


 button9 ประกาศรหัสวิชา พ.ศ.2559

      ประกาศรหัสวิชา พ.ศ.2559 (อ่านรายละเอียด) 


  button10รหัสหลักสูตร 14 หลัก

      รหัสหลักสูตร 14 หลัก (อ่านรายละเอียด)


 button111แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนง/กลุ่มวิชา 

              (อ่านรายละเอียด)

 


 button12คุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู

 

 1.รับรองก่อนวันที่ 6 กันยายน 2554 (หลักสูตรปีพ.ศ. 2546 , 2549 , 2550)(อ่านรายละเอียด)

 

 2.รับรองหลังวันที่ 6 กันยายน 2554  (อ่านรายละเอียด)        .

 


 button1button3  

 1.การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 2พ.ย.2558 (อ่านรายละเอียด)

 

 2.แนวทางการนำเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

    30 มี.ค.2560 (อ่านรายละเอียด)

 

 3.แนวทางที่ดีในการจัดทำ Curriculum Mapping ในหลักสูตร (มคอ.2) (อ่านรายละเอียด)

 


  button1button4 คู่มือระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรและปิดหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ2552(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่4)(อ่านรายละเอียด)green