หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 cur1

 

02
คณะครุศาสตร์
icon สาขาคณิตศาสตร์       
icon สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
icon สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
icon สาขาพลศึกษา
icon สาขาภาษาไทย
icon สาขาภาษาอังกฤษ
icon สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
icon สาขาสังคม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
 icon สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
icon สาขาวิชาดนตรี
icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
icon สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
icon สาขาวิชาการตลาด
icon สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
icon หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
icon หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
icon หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
icon สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
icon สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร