รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ประเภทการให้ทุนโครงการเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ประเภทการให้ทุนโครงการเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (คลิกดูรายชื่อ)

ผลการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 รอบที่ 2

ผลการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 รอบที่ 2 (ตรวจสอบผล)

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1(คณะครุศาสตร์)
 2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ(รอบที่ 8)
 3. ผลสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 3/2560
 4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
 5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 6)
 6. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ(รอบที่ 6)
 7. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. ปีการศึกษา 2561
 8. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระ(รอบที่ 5)
 9. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 5)
 10. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระ (รอบที่4)
 11. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ(รอบที่ 4)
 12. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 3)
 13. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระ(รอบที่ 3)
 14. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 2)
 15. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ(รอบที่ 2)
 16. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
 17. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระ(รอบที่ 1)
 18. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
 19. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตา
 20. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ปี 61 รอบที่ 2 โควตา