Template ยกร่าง และ วิพากษ์

Template (ตรี) ยกร่าง และ วิพากษ์ อ่านรายละเอียด

Template (โท เอก) ยกร่าง และ วิพากษ์ อ่านรายละเอียด

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาหลักสูตร (ป.ตรี โท เอก)

 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี อ่านรายละเอียด 

 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท อ่านรายละเอียด

 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก อ่านรายละเอียด