พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 

  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
  3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553