รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio (ตรวจสอบรายชื่อ)
1.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ)

2.ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเครียริงเฮ้าส์ Clearing House (ขั้นตอนดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศหน้า 15) หรือปฏิบัติตามคูู่มือ(เล่มสีฟ้า) โดยเข้าระบบ http://tcas.cupt.net/ ตั้งแต่วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560

3.ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ในข้อ 2 แล้ว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอีกครั้งตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
4.กำหนดรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 28 ธันวาคม 2560 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

----------------------------------------------------------------------------------------      
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio(อ่านรายละเอียด)

1.ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมารายงานตัวเข้าศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-15.00น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 7 ชั้น 1 แต่งกายชุดนักเรียน
2.พิมพ์แบบฟอร์มเอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าศึกษา(เอกสารหน้า 12) ตามตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัวเข้าศึกษา หน้า 15