รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ปี 61 รอบที่ 2 โควตา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตา  (ตรวจสอบรายชื่อ)

 

 

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบเคลียริงเฮ้าส์ Clearing House

โดยเข้าระบบ http://tcas.cupt.net  

เลือกหัวข้อ “จัดการสิทธิ์” ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2561

 

หากมีปัญหาในการเข้าระบบสามารถสอบถามรหัสผ่านได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาคาร 7 ชั้น 1
โทร. 0-3453-4068 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ในข้อ 1 แล้ว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอีกครั้ง

จากประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ทางเว็บไซต์ http://academics.kru.ac.th 

เพื่อศึกษารายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษา

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2561