รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตา

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตา  

(ตรวจสอบรายชื่อ) ประกาศวันที่ 8 พ.ค.61

(ตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติม) ประกาศวันที่ 10 พ.ค. 61

 

คำชี้แจง
1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มารายงานตัวเข้าศึกษาพร้อมชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ระหว่างวันที่ 10 - 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 7 ชั้น 1 โดยต้องแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ  หากไม่มารายงานตัวเข้าศึกษาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี        

 

2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน  >> กรอกใบรายงานตัว cc1<< 

ผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 พฤษภาคม 2561 

แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวออกจากระบบเพื่อนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว 

สามารถมารายงานตัวได้ระหว่างวันที่ 10 - 18 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 - 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)