การปฏิบัติตนในการติดต่อและรับบริการ

service2        นักศึกษาควรยึดแนวปฏิบัติในการรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

        1.แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาเมื่อไปติดต่อหน่วยงานและแต่งกายสุภาพ

        2.ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานด้วยกิริยาวาจาสุภาพ

        3.เตรียมหลักฐานต่าง ๆ ให้พร้อม

        4.ศึกษาขั้นตอนการขอรับบริการของแต่ละหน่วยงานโดยละเอียดและปฏิบัติตาม

 

 ตัวอย่างเช่น

การติดต่อกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาหรือทะเบียนประวัติ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องเป็นหลักฐาน ควรปฏิบัติดังนี้ 

      4.1.1 เลือกคำร้องให้ตรงตามความประสงค์ กรอกรายละเอียดให้ชัดเจน

                    4.1.2 ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ที่ระบุในคำร้องให้ครบ

                    4.1.3 ติดตามผลหลังจากยื่นคำร้องแล้ว 1 – 3 วัน

        ดังนั้น นักศึกษาควรวางแผนก่อนล่วงหน้า สำหรับการติดต่อขอหลักฐานต่าง ๆ อย่างน้อย 2 - 3 วัน ก่อนถึงวันที่ต้องการใช้หลักฐานเหล่านั้น เพราะสำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันจะส่งผลเสียหายแก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้

 

5. เมื่อเกิดปัญหาในการขอรับบริการไม่ควรแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน อาจารย์ที่ปรึกษา หรือเขียนคำร้องแจ้งต่อฝ่ายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบหน่วยงานนั้น ๆ