ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้

 

  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2558 คลิกเพื่อดูรายชื่อ

 

ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2558

ขั้นที่ 1  ดาวน์โหลดคู่มือการสอบประมวลความรู้ click 1

ขั้นที่ 2  เข้าสู่ระบบ click 1

                  คลิกเข้าทำแบบทำสอบ

ขั้นที่ 3  ทำแบบทดสอบประมวลความรู้

ขั้นที่ 4  ตอบแบบสอบถาม