สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

 

 

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

 

ภาคปกติ TCAS 61 

รอบที่ 1/1 Portfolio (ปิดรับสมัครแล้ว) 

++ ประกาศรับสมัคร  (อ่านรายละเอียด)

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (30 พ.ย. 60)

++ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (7 ธ.ค. 60)

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (22 ธ.ค. 60)  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

รอบที่ 1/2 Portfolio (ปิดรับสมัครแล้ว) 

++ ประกาศรับสมัคร (อ่านรายละเอียด)

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (28 ก.พ. 61)

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพิ่มเติม (5 มี.ค. 61)

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (8 มี.ค.61)

++ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (14 มี.ค. 61)

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (26 มี.ค. 61)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

รอบที่ 2 โควตา (ปิดรับสมัครแล้ว) 

++ ประกาศรับสมัคร (อ่านรายละเอียด)

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  (11 เม.ย. 61)

++ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (25 เม.ย. 61)

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   (8 พ.ค. 61)

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพิ่มเติม (10 พ.ค. 61)

++ กรอกใบรายงานตัว (10 - 18 พ.ค.61)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  (9-13 พ.ค.61) (ปิดรับสมัครแล้ว) 

++ ประกาศรับสมัคร (อ่านรายละเอียด)

++ กรอกใบสมัคร (เข้าเว็บไซต์ ทปอ.)

++ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตรวจสอบรายชื่อ) (ยืนยันสิทธิ์)

++ ประกาศรายชื่อมีผู้สิทธิ์เข้าศึกษา (5 มิ.ย. 61)

++ กรอกใบรายงานตัว (ยังไม่เปิดระบบ)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (24 พ.ค. – 25 ก.ค.61) (ปิดรับสมัครแล้ว) 

++ ประกาศรับสมัคร (อ่านรายละเอียด)

++ ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (5 มิ.ย. 61)

++ กรอกใบรายงานตัว (ยังไม่เปิดระบบ)

-----------------------------------------------------------------------------------------

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2)(ปิดรับสมัครแล้ว) 

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ตรวจสอบรายชื่อ) (14 มิ.ย. 2561)
++ ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (ตรวจสอบรายชื่อ) (19 มิ.ย. 2561)

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 3)(ปิดรับสมัครแล้ว) 

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ตรวจสอบรายชื่อ) (22 มิ.ย. 2561)

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (ตรวจสอบรายชื่อ) (26 มิ.ย. 2561)

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 4)(ปิดรับสมัครแล้ว) 

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ตรวจสอบรายชื่อ) (29 มิ.ย. 2561)

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (ตรวจสอบรายชื่อ) (3 ก.ค. 2561)

   -----------------------------------------------------------------------------------------

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 5)(29 มิ.ย. – 5 ก.ค.61) 

 ++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ตรวจสอบรายชื่อ) 5 ก.ค. 61

 ++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (ตรวจสอบรายชื่อ) 9 ก.ค. 61

   -----------------------------------------------------------------------------------------

 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 6) 

 ++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ตรวจสอบรายชื่อ) 12 ก.ค. 61

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (ตรวจสอบรายชื่อ) 16 ก.ค. 61

  -----------------------------------------------------------------------------------------

 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 7) 

 ++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ตรวจสอบรายชื่อ) 23 ก.ค. 61

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (ตรวจสอบรายชื่อ) 24 ก.ค. 61

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 8) 

 ++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ตรวจสอบรายชื่อ) 31 ก.ค. 61

++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (ตรวจสอบรายชื่อ) 31 ก.ค. 61

  ----------------------------------------------------------------------------------------