เมนู

 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับหน่วยงาน
  งานบริการ
  ระเบียบและแนวปฏิบัติ
  ดาวน์โหลด
 • ภาพกิจกรรม
 • รูปกิจกรรม
 • ติดต่อเรา
 • KM
 • แบบสอบถาม

  ลิงค์ที่น่าสนใจ

  ska

   

  sms

   

  kpr

     

  estudent2

   

  data

   

  TQF

  ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ สวท.

  ระดับ มากที่สุด - 25%
  ระดับ มาก - 50%
  ระดับ ปานกลาง - 18.8%
  ระดับ พอใช้ - 6.3%
  ระดับ ควรปรับปรุง - 0%

  Total votes: 16

  ท่านต้องการทราบข่าวสารด้านใดมากที่สุดจาก สวท.

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - 30.8%
  ข่าวอบรม/สัมนา - 7.7%
  ข่าววิชาการ - 46.2%
  อื่นๆ - 15.4%

  Total votes: 13
  Up

  คำร้อง สวท สำหรับนักศึกษา

  สวท.1 คำร้องทั่วไป
  สวท.2 คำร้องขอเอกสารรับรองการศึกษา
  สวท.3 คำร้องขอชำระค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด
  สวท.4 คำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล
  สวท.5 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
  สวท.6 แบบขอบัตรลงทะเบียนฉบับใหม่
  สวท.7.1 คำร้องขอเรียนเกิน 12 หน่วยกิต (กศ.บป.)
  สวท.8 คำร้องขอกลับเข้าศึกษาและจองวิชาเรียน
  สวท.9 คำร้องขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  สวท.10 คำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขาวิชาภายในคณะ
  สวท.11 คำร้องขอรับประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปริญญาบัตร (กรณีพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
  สวท.13 หนังสือมอบฉันทะ (กรณีให้ผู้อื่นรับเอกสารแทน)
   
   
  Powered by Phoca Download