ลิงค์ที่น่าสนใจ

ska

 

sms

 

kpr

   

estudent2

 

data

 

TQF

ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ สวท.

ระดับ มากที่สุด - 25%
ระดับ มาก - 50%
ระดับ ปานกลาง - 18.8%
ระดับ พอใช้ - 6.3%
ระดับ ควรปรับปรุง - 0%

Total votes: 16

ท่านต้องการทราบข่าวสารด้านใดมากที่สุดจาก สวท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - 30.8%
ข่าวอบรม/สัมนา - 7.7%
ข่าววิชาการ - 46.2%
อื่นๆ - 15.4%

Total votes: 13
FAQs - คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักศึกษา

พ้นสภาพการวัดผล  ตามข้อบังคับ ฯ  ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ.2551  หมวด 6 ข้อ 30.1.5  เพราะข้อบังคับ ฯ หมวด 5  ข้อ 19.7.3  ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่งโดยไม่ปัดเศษ

ได้   ถ้าเป็นการลงทะเบียนเรียนซ้ำเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและกรณีวิชาเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เกรดต่ำกว่า “ C ” ถือว่าสอบตกต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา ฯ พ.ศ. 2551   หมวด 5 ข้อ 19.2.1(3)  ระบุว่า การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ำกว่า  “ C ” ถือว่าสอบตก   นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่   ถ้าได้รับการประเมินผลต่ำกว่า   “ C ”  เป็นครั้งที่สองถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

พ้นสภาพเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2  ตามข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการศึกษา ฯ   พ.ศ. 2551 ข้อ 28 วรรค 2 ให้นับภาคเรียนปกติโดยรวมทั้งภาคเรียนที่มีการลาพักการเรียนด้วย  ยกเว้นการลาพักการเรียนตามข้อ 27.1 และ ข้อ 27.2

นักศึกษารับคำร้องขอจบการศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผลตามกำหนดในปฏิทินการศึกษา และดำเนินการตามขั้นตอนการขอจบการศึกษา หากนักศึกษาไม่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา  มหาวิทยาลัยไม่สามารถพิจารณาการจบการศึกษาได้

ยังไม่สำเร็จการศึกษา  งานทะเบียนและประมวลผล  ต้องตรวจสอบการเรียนครบหลักสูตรและคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา และเสนอรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาประจำมหาวิทยาลัย (คปม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา   วันที่ คปม. อนุมัติผลการศึกษาถือเป็นวันสำเร็จการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบรายละเอียดการฝึกซ้อมรับปริญญา และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร  โดยจะส่งไปยังที่อยู่ตามที่นักศึกษาแจ้งไว้ตอนยื่นคำร้องขอจบการศึกษา

ต้องยื่นคำร้องขอลาพักการเรียน  และชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษานั้นไว้