ลิงค์ที่น่าสนใจ

ska

 

sms

 

kpr

   

estudent2

 

data

 

TQF

ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ สวท.

ระดับ มากที่สุด - 25%
ระดับ มาก - 50%
ระดับ ปานกลาง - 18.8%
ระดับ พอใช้ - 6.3%
ระดับ ควรปรับปรุง - 0%

Total votes: 16

ท่านต้องการทราบข่าวสารด้านใดมากที่สุดจาก สวท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - 30.8%
ข่าวอบรม/สัมนา - 7.7%
ข่าววิชาการ - 46.2%
อื่นๆ - 15.4%

Total votes: 13
FAQs - คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักศึกษา

ตั้งแต่ 2.00  ขึ้นไป  (ถ้าต่ำกว่า 1.80 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา)

ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชา   หรือลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่ได้เกรดต่ำกว่า “ C ” เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน  โดยทำค่าระดับคะแนนให้ถึง 2.00

เขียนหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมารับเอกสารแทนและแนบหลักฐาน ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

ต้องใช้รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ต่อ 1 ฉบับ  และรูปถ่ายต้องถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ตรวจสอบผลการเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ  หรือ

ตรวจสอบจาก Web โดยคลิกที่เมนูตรวจสอบผลการเรียน  หรือยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา

ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล  ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลผลการเรียนที่อาจารย์ผู้สอนส่งมา

เมื่อผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย (GPA) ต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 7 หรือเมื่อลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 1.80