ลิงค์ที่น่าสนใจ

ska

 

sms

 

kpr

   

estudent2

 

data

 

TQF

ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ สวท.

ระดับ มากที่สุด - 25%
ระดับ มาก - 50%
ระดับ ปานกลาง - 18.8%
ระดับ พอใช้ - 6.3%
ระดับ ควรปรับปรุง - 0%

Total votes: 16

ท่านต้องการทราบข่าวสารด้านใดมากที่สุดจาก สวท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - 30.8%
ข่าวอบรม/สัมนา - 7.7%
ข่าววิชาการ - 46.2%
อื่นๆ - 15.4%

Total votes: 13

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
 2. ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2545
 3. ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาค กศ.บป. พ.ศ. 2545

 

book acceptข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2551
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนือง) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549 ฉบับที่ 2
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชากฎหมายสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2549 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2550
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การขอสอบกลางภาคกรณีนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ขาดสอบกลางภาค
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงานเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏฺบัติในการลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร (กศ.บป.)