ลิงค์ที่น่าสนใจ

ska

 

sms

 

kpr

   

estudent2

 

data

 

TQF

ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ สวท.

ระดับ มากที่สุด - 25%
ระดับ มาก - 50%
ระดับ ปานกลาง - 18.8%
ระดับ พอใช้ - 6.3%
ระดับ ควรปรับปรุง - 0%

Total votes: 16

ท่านต้องการทราบข่าวสารด้านใดมากที่สุดจาก สวท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - 30.8%
ข่าวอบรม/สัมนา - 7.7%
ข่าววิชาการ - 46.2%
อื่นๆ - 15.4%

Total votes: 13

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552            อ่านรายละเอียด
  • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อ่านรายละเอียด
  • แนวปฏฺบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร อ่านรายละเอียด
  • แบบเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (ลส1) อ่านรายละเอียด
  • แบบเสนอขอปิดหลักสูตร (ลส2) อ่านรายละเอียด