แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552            อ่านรายละเอียด
  • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อ่านรายละเอียด
  • แนวปฏฺบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร อ่านรายละเอียด
  • แบบเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (ลส1) อ่านรายละเอียด
  • แบบเสนอขอปิดหลักสูตร (ลส2) อ่านรายละเอียด