ลิงค์ที่น่าสนใจ

ska

 

sms

 

kpr

   

estudent2

 

data

 

TQF

ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ สวท.

ระดับ มากที่สุด - 25%
ระดับ มาก - 50%
ระดับ ปานกลาง - 18.8%
ระดับ พอใช้ - 6.3%
ระดับ ควรปรับปรุง - 0%

Total votes: 16

ท่านต้องการทราบข่าวสารด้านใดมากที่สุดจาก สวท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - 30.8%
ข่าวอบรม/สัมนา - 7.7%
ข่าววิชาการ - 46.2%
อื่นๆ - 15.4%

Total votes: 13

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 cur1

 

02
คณะครุศาสตร์
icon สาขาคณิตศาสตร์       
icon สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
icon สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
icon สาขาพลศึกษา
icon สาขาภาษาไทย
icon สาขาภาษาอังกฤษ
icon สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
icon สาขาสังคม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
 icon สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
icon สาขาวิชาดนตรี
icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
icon สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
icon สาขาวิชาการตลาด
icon สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
icon หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
icon หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
icon หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
icon สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
icon สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

 

 

 

 

ตำราหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

แบบรายงานข้อมูลประจำภาคการศึกษา สมอ 07 - 02

  • แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษา อ่านรายละเอียด

แบบรายงานข้อมูลประจำภาคการศึกษา สมอ 07 - 04

  • แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาโทประจำภาคการศึกษา อ่านรายละเอียด

รหัสและรายวิชา ปี 2555

คณะวิทยาการจัดการ