ตำราหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555