ระเบียบและแนวปฏิบัติ

 

-หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนเกิน 12 หน่วยกิต(กศ.บป.) **อ่านรายละเอียด**

 

-ตอนที่ 4 ระแบียบและแนวปฏิบัติ **อ่านรายละเอียด**