เมนู

 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับหน่วยงาน
  งานบริการ
  ระเบียบและแนวปฏิบัติ
  ดาวน์โหลด
 • ภาพกิจกรรม
 • รูปกิจกรรม
 • ติดต่อเรา
 • KM
 • แบบสอบถาม

  ลิงค์ที่น่าสนใจ

  ska

   

  sms

   

  kpr

     

  estudent2

   

  data

   

  TQF

  ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ สวท.

  ระดับ มากที่สุด - 25%
  ระดับ มาก - 50%
  ระดับ ปานกลาง - 18.8%
  ระดับ พอใช้ - 6.3%
  ระดับ ควรปรับปรุง - 0%

  Total votes: 16

  ท่านต้องการทราบข่าวสารด้านใดมากที่สุดจาก สวท.

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - 30.8%
  ข่าวอบรม/สัมนา - 7.7%
  ข่าววิชาการ - 46.2%
  อื่นๆ - 15.4%

  Total votes: 13
  อบรม การใช้ระบบติดตามและวิเคราะห์ความสอดคล้อง มคอ.2 กับ มคอ.3 (17 มิ.ย. 57)
  อบรม การใช้ระบบติดตามและวิเคราะห์ความสอดคล้อง มคอ.2 กับ มคอ.3 (17 มิ.ย. 57) (1)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ "การผลิตเอกสารประกอบการสอนและเอกสารทางวิชาการ" ( 18 - 19 มิ.ย.57) (1)
  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2557
  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2557 (1)
  โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว KRU (2 ก.ย. 58)
  โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว KRU (2 ก.ย. 58) (1)
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะและคณะบดี
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะและคณะบดี (1)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) (4 มิ.ย 58)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) (4 มิ.ย 58) (1)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการรสู่อาเซียน โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี(27-28 พ.ค. 58)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการรสู่อาเซียน โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี(27-28 พ.ค. 58) (1)
  โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 2 รอบ (8 เม.ย. 58)
  โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 2 รอบ (8 เม.ย. 58) (1)
  สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (27 มี.ค. 58)
  สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (27 มี.ค. 58) (1)
  ร่วมงานพิธี
  ร่วมงานพิธี "แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" (8 มี.ค. 58) (1)
  การสอบวัดแววครูและรายวิชาเฉพาะสาขาวิชา (22 ก.พ. 58)
  การสอบวัดแววครูและรายวิชาเฉพาะสาขาวิชา (22 ก.พ. 58) (1)
  วันแม่แห่งชาติ 7 ส.ค. 58
  วันแม่แห่งชาติ 7 ส.ค. 58 (1)
  รับรายงานต้ว ภาคปกติรับตรง (เพิ่มเติม) 3 มิ.ย.57
  รับรายงานต้ว ภาคปกติรับตรง (เพิ่มเติม) 3 มิ.ย.57  (28)
  มรภ.จอมบึง ดูงานสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07 พ.ค. 57
  มรภ.จอมบึง ดูงานสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07 พ.ค. 57 (29)
  MOU มรภ.วไลอลงกรณ์ 2 พ.ค. 2557
  MOU มรภ.วไลอลงกรณ์ 2 พ.ค. 2557  (19)
  รดน้ำขอพรอดีตอธิการบดี 21 เม.ย. 57
  รดน้ำขอพรอดีตอธิการบดี 21 เม.ย. 57 (20)
  ภาพ การประชุมสัมมนา เดอะ รีเจ้น ชะอำ บีช รีสอร์ท 4 มิ.ย 57
  ภาพ การประชุมสัมมนา เดอะ รีเจ้น ชะอำ บีช รีสอร์ท 4 มิ.ย 57  (32)
  สงกรานต์รดน้ำขอพรอธิการบดี 11 เม.ย. 57
  สงกรานต์รดน้ำขอพรอธิการบดี 11 เม.ย. 57  (36)
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การประยุกต์ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 28 มี.ค. 57
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การประยุกต์ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 28 มี.ค. 57 (51)
  ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรงระยะที่1
  ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรงระยะที่1 (36)
  งานสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ 3 มี.ค. 57
  งานสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ 3 มี.ค. 57  (17)
  ภาพบรรยากาศการรสอบสัมภาษณ์นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรงระยะที่1
  ภาพบรรยากาศการรสอบสัมภาษณ์นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรงระยะที่1  (32)
  มอบกระเช้าแด่ ผศ.ดร.ปัญญา การพานิช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
  มอบกระเช้าแด่ ผศ.ดร.ปัญญา การพานิช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (18)
  ภาพกิจกรรม วันราชภัฏฯ 13 ก.พ. 57
  ภาพกิจกรรม วันราชภัฏฯ 13 ก.พ. 57 (18)
  สอบสัมภาษณ์ โควตา เพชรฯ 1 ก.พ. 57
  สอบสัมภาษณ์ โควตา เพชรฯ 1 ก.พ. 57  (25)
  ภาพอบรมการป้องกันอัคคีภัย 19 ก.พ. 57
  ภาพอบรมการป้องกันอัคคีภัย 19 ก.พ. 57  (15)
  เปิดโครงการเต้นแอโรบิค 13 ม.ค. 57
  เปิดโครงการเต้นแอโรบิค 13 ม.ค. 57 (81)
  KRU คาวบอย 27 ธ.ค. 56
  KRU คาวบอย 27 ธ.ค. 56 (24)
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ 18 ธันวาคม 2556
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ 18 ธันวาคม 2556 (19)
  ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวาคม 2556
  ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวาคม 2556 (22)
  โครงการสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  โครงการสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  (17)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 23-25 ต.ค. 56
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 23-25 ต.ค. 56 (85)
  ภาพการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 35 22ต.ค.56
  ภาพการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 35 22ต.ค.56 (16)
  การสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์สอน 11 ก.ย. 56
  การสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์สอน 11 ก.ย. 56  (65)
  Big Cleaning Day 23 สิงหาคม 2556
  Big Cleaning Day 23 สิงหาคม 2556 (35)
  ตรวจประกันคุณภาพภายใน 26 มิ.ย. 56
  ตรวจประกันคุณภาพภายใน 26 มิ.ย. 56 (15)
  บรรยากาศ ทำบุญตักบาตร
  บรรยากาศ ทำบุญตักบาตร "โครงการปันน้ำใจให้น้อง โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก" 5 มีนาคม 2556  (60)
  งานวันราชภัฎ 14 ก.พ. 56
  งานวันราชภัฎ 14 ก.พ. 56  (32)
  ประชุมสัมมนาวิชาการ
  ประชุมสัมมนาวิชาการ "ประชาคมอาเซียน" 23 ม.ค. 56 (55)
  งานอบรมกลยุทธ์การเรียนรู้ 31 ส.ค. 55
  งานอบรมกลยุทธ์การเรียนรู้ 31 ส.ค. 55 (83)
  กีฬา พจนก.จนท ที่นครปฐม 22 ต.ค. 55
  กีฬา พจนก.จนท ที่นครปฐม 22 ต.ค. 55 (24)
  สืบสานประเพณีลอยกระทง 28 พ.ย. 55
  สืบสานประเพณีลอยกระทง 28 พ.ย. 55 (20)
   วันพ่อแห่งชาติ 2555 12 ธ.ค. 55
  วันพ่อแห่งชาติ 2555 12 ธ.ค. 55 (36)
  วันพระราชทานปริญญาบัตร 23 ส.ค. 55
  วันพระราชทานปริญญาบัตร 23 ส.ค. 55  (231)
  ภาพพบรรยากาศการซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร 19 ส.ค. 55
  ภาพพบรรยากาศการซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร 19 ส.ค. 55 (52)
  ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่การรับพระราชทานปริญญาบัตร 21 ส.ค. 55
  ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่การรับพระราชทานปริญญาบัตร 21 ส.ค. 55  (151)
  เบื่องหลังการเตรียมงานปริญญาบัตร
  เบื่องหลังการเตรียมงานปริญญาบัตร (30)
  เบื้องหลังการจัดเตรียมงาน โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
  เบื้องหลังการจัดเตรียมงาน โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555  (39)
  โครงการ การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการบริหาร ครั้งที่ 1
  โครงการ การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการบริหาร ครั้งที่ 1  (15)
  Big Cleaning Day 15 ส.ค. 2555
  Big Cleaning Day 15 ส.ค. 2555 (125)
  บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. 4 ส.ค.55
  บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. 4 ส.ค.55 (24)
  งานวันแม่แห่งชาติ 1 ส.ค. 2555
  งานวันแม่แห่งชาติ 1 ส.ค. 2555  (33)
  ตรวจประกันคุณภาพภายใน 03 ก.ค. 55
  ตรวจประกันคุณภาพภายใน 03 ก.ค. 55 (63)
  บรรกาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง ระยะที่ 1
  บรรกาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง ระยะที่ 1 (44)
  ภาพการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณณี 5 เม.ย. 55
  ภาพการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณณี 5 เม.ย. 55  (30)
  ภาพการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 4 เม.ย. 55
  ภาพการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 4 เม.ย. 55  (59)
  กิจกรรม เรียนรู้ เติบโต ค้นพบตนเอง
  กิจกรรม เรียนรู้ เติบโต ค้นพบตนเอง "นพลักษณ์เพื่อการบริการ" โดยอาจารย์ ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 19-20 ม.ค. 55 (40)
  ภาพกิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 17 เม.ย. 55
  ภาพกิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 17 เม.ย. 55 (51)
   ภาพกิจกรรมการทาสีรั้วมหาวิทยาลัย 28 ธ.ค. 54
  ภาพกิจกรรมการทาสีรั้วมหาวิทยาลัย 28 ธ.ค. 54 (24)
  Powered by Phoca Gallery